แม่ครูฤดี สืบคำเปียง (อุ้ยดี)


ภูมิปัญญา ปั้นน้ำต้น

ข้อมูลติดต่อ

Line: 093-9149065


ผลงานที่ภาคภูมิใจ:
 ปั้นน้ำต้นแบบล้านนา

ความสามารถในการถ่ายทอดภูมิปัญญา:
เป็นวิทยากรบรรยาย/อาจารย์พิเศษ จัด workshop สำหรับผู้ที่สนใจ จัดการเรียนการสอนในรูปแบบของ class ระยะสั้น จัดนิทรรศการ /งาน Event

ความสามารถในการถ่ายทอดภูมิปัญญา:
เป็นวิทยากรบรรยาย/อาจารย์พิเศษ จัด workshop สำหรับผู้ที่สนใจ จัดการเรียนการสอนในรูปแบบของ class ระยะสั้น จัดนิทรรศการ /งาน Event

สถานที่ที่สามารถจัดการเรียนรู้:
ที่บ้าน นอกสถานที่ (ในจังหวัด)

จำนวนผู้เรียนที่สามารถรับรองได้ต่อครั้ง:
15 - 20 คน

ช่วงอายุผู้เรียนที่แนะนำ:
ไม่จำกัด

ความสามารถในการใช้ภาษา:
ภาษาไทย คำเมือง

ที่อยู่:
87 หมู่7 บ้านเหมืองกุง ต.หนองควาย อ. หางดง จ.เชียงใหม่