แม่ครูจันทร์ฉาย เขตสิทธิ์


ภูมิปัญญา หมอเมือง

ข้อมูลติดต่อ

Line: 086-1877987


ผลงานที่ภาคภูมิใจ:
-

ความสามารถในการถ่ายทอดภูมิปัญญา:
เป็นวิทยากรบรรยาย/อาจารย์พิเศษ จัด workshop สำหรับผู้ที่สนใจ จัดการแสดง จัดการเรียนการสอนในรูปแบบของ class ระยะสั้น

ความสามารถในการถ่ายทอดภูมิปัญญา:
เป็นวิทยากรบรรยาย/อาจารย์พิเศษ จัด workshop สำหรับผู้ที่สนใจ จัดการแสดง จัดการเรียนการสอนในรูปแบบของ class ระยะสั้น

สถานที่ที่สามารถจัดการเรียนรู้:
นอกสถานที่ (ในจังหวัด) นอกสถานที่ (ต่างจังหวัด)

จำนวนผู้เรียนที่สามารถรับรองได้ต่อครั้ง:
16 - 20 คน

ช่วงอายุผู้เรียนที่แนะนำ:
10 ปีขึ้นไป

ความสามารถในการใช้ภาษา:
ภาษาไทย คำเมือง

ที่อยู่:
6 บ้านป่าเสร้าน้อย ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่